Plannen 2014

Ook in 2014 zorgt K.I.D.S. in vijf opvanghuizen voor de opvang en verzorging van straatkinderen. In het totaal zal het gaan om circa 115 kinderen. De basiszorg (huisvesting, verzorging en onderwijs) zal naar verwachting per kind circa € 610,- bedragen. Voor het SPI House ligt dit bedrag hoger door de duurdere huisvesting en de studiekosten. Hier zullen de kosten voor de basiszorg rond de € 2100,- bedragen (afhankelijk van het aantal studentes). Zoals gebruikelijk zal K.I.D.S. extra budget vrijmaken voor (examen)trainingen, bijlessen en een zomervakantie voor alle kids.

Uitbreiding SPI Study House

Het aantal meisjes in het SPI Study House wordt uitgebreid. Eind 2013 verbleven acht meisjes in dit huis. Tevens werd de studie betaald voor twee meisjes die elders wonen. In de loop van 2014 zullen meer meisjes in het SPI Study House gaan wonen en een opleiding gaan volgen aan een HBO of universiteit. Doel is dat er eind 2014 12 meisjes een plek hebben in SPI House. Dit is het maximale aantal studenten dat hier gehuisvest kan worden. Indien vanuit de opvanghuizen van Stichting K.I.D.S. onvoldoende nieuwe studenten beschikbaar zijn voor het SPI Study House, zal in overleg met de WOCA gekeken worden of meisjes uit andere WOCA huizen in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in SPI. Ook blijft de mogelijkheid bestaan dat K.I.D.S. een HBO of WO studie financiert voor een meisje dat uit één van de K.I.D.S. opvanghuizen komt maar inmiddels elders woont, bijvoorbeeld bij haar familie.

Verbetering Engelse lessen

Tevens wil K.I.D.S. in 2014 de kwaliteit en frequentie van de Engelse lessen verbeteren. Het organiseren van deze extra lessen in eigen beheer stuitte in 2013 op praktische problemen. Zo bleek het lastig om Engelse docenten voor langere tijd te binden aan de huizen en bleken de niveauverschillen van de kinderen te groot om gezamenlijk lessen te volgen. Bekeken zal worden of het mogelijk is de kinderen Engelse les te laten volgen aan een professionele opleiding of cursusinstituut. Dit initiatief zal bekostigd worden uit de opbrengsten van het “Supper Club Diner” in november 2013.

De kids in het klaslokaal

Extra zorg

Tot slot heeft de stichting het voornemen om extra zorg in te kopen voor kinderen met fysieke of psychische problemen. Regelmatig verblijven kinderen in de opvanghuizen met (aangeboren) afwijkingen en achterstanden door verwaarlozing en slechte verzorging in het verleden. We gaan kijken of we deze kinderen de extra verzorging kunnen bieden die het voor hen mogelijk maakt beter te functioneren.

rss-feed